آخرین تصویر از کشتى تایتانیک قبل از غرق شدن

هزینه‌ ی ساخت فیلم "تایتانیک" بیشتر از هزینه ‌ی ساخت کشتی واقعی تایتانیک بود.nextpayfilesell