در پست قبل ( انواع کشتی ها از نظر عملکرد ) گفتیم که کشتی ها را از نظر های متفاوتی می توان تقسیم بندی کرد.

ادامه مطلب را انتخاب کنید >>


یکی از این موارد نگاه به عملکرد کشتی بود، یکی دیگر از این موارد نگاه به عملکرد کشتی می باشد. در زیر می توان به این تقسیم بندی نگاه کرد.

این نوع تقسیم بندی ها بر اساس عبور کشتی ها از کانال ها و مسیر های دریایی اعمال می شوند.


(DWT=(Dead Weight tonnage


1- Handy size: کشتی هایی با ظرفیت حمل بار به مقدار 20.000 تا 40.000 DWT .

2- Handy max: کشتی هایی با ظرفیت حمل بار به مقدار 40.000 تا 50.000 DWT .

3- Super max: کشتی هایی با ظرفیت حمل بار به مقدار 50.000 تا 60.000 DWT .

4- Pana max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به عبور از کانال پاناما می باشد. ظرفیت این نوع کشتی 60.000 تا 80.000 DWT است.

Post-Panamax -5: کشتی های با ظرفیت بار کمتر از 125.000 DWT.


6- Afra max: تانکرهای با ظرفیت حمل 75.000 تا 115.000 DWT.

7- Suez max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به عبور از کانال سوئز است. ظرفیت این نوع کشتی حدود 150.000 DWT است.

8- Malacca max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به حرکت در تنگه مالاکا است. در حالت ایده آل و در خصوص کشتی های کانتینر بر، ظرفیت این نوع کشتی ها 280.000 تا 300.000 DWT است.

9- Cape size: کشتی های بزرگ تر از نوع Panamax و Suezmax که قادر به عبور از کانال های سوئز و پاناما نیستند و باید از دماغه هورن (Horn) و دماغه گود هوپ (Good Hope) عبور کنند. ظرفیت آنها بیش از 150.000 DWT است.

10- Very Large Crude Carrier) VLCC): تانکر های بسیار بزرگ با ظرفیت 150.000 تا 320.000 DWT.

11-Ultra Large Crude Carrier) ULCC): تانکر های عظیم با ظرفیت 320.000 تا 550.000 DWT.

12- Seaway max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به عبور از مسیر دریایی استین لورنس (Stain Lawrence) است. ظرفیت این نوع کشتی ها بین 10.000 تا 60.000 DWT است.