در مبحث هیدرولیک دریا عدد موج را به صورت مستقیم نمی توان از رابطه پراکندگی به دست آورد و باید از روش های عددی و درونیابی استفاده کنیم.

در این برنامه با استفاده از روش نیوتون رافسون و با داشتن پریود(دوره ی تناوب) موج و عمق آب می توان عدد موج را به دست آورد که در بسیاری از موارد به کار می آید.nextpayfilesell