از ربات ماهی ها می توان در کارهای جست و جو در دریا و محیط های آبی استفاده کرد یا برای استفاده محققین در مورد رفتار ماهی ها، به این صورت که ربات ماهی در بین ماهی های دیگر به عنوان یک ماهی یا بهتر بگوییم رباتی با ظاهر ماهی وارد می شود.


مقاله زیر نمونه برداری از الگو برداری از طبیعت می باشد.

این مقاله به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.
توزیع اینترنتی عروسک جناب خان