در زمان های گذشته برای جلوگیری از دیده شدن کشتی های جنگی از دیوار دودی که با آزاد کردن ترکیب آمونیوم سولفید و پتاسیم پر سولفات توسط یک هواپیما ایجاد می شود استفاده می کردند.

 

 

 

 

دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه 

 

 

 

 

 


nextpayfilesell