ساحل سفید، استرالیا

ساحل بهشت سفید برای شن های سفیدش مشهور است. این ساحل توسط CNN به عنوان تمیزترین ساحل دنیا شناخته شده است. ورود حیوانات و استعمال دخانیات در این ساحل ممنوع است.nextpayfilesell