ساحل شن سبز پاپاکولئا، هاوایی

سبزی این ساحل در هاوایی به دلیل ماده ‌ی معدنی اولیوین تشکیل شده ‌است که در اثر سرد شدن ماگما در آب دریا به وجود می‌ آید.nextpayfilesell