ساحل نقره اى، جزیره هنگام نزدیک قشم

در این ساحل در بین ماسه ها، ذراتی از نوعی کانی براق به چشم می خورد. به همین دلیل هم نام آن را ساحل نقره ای گذاشته اند. 

nextpayfilesell