برای ساخت یک کشتی عوامل مختلف و زیادی دست به دست هم می دهند تا این ساخت به اتمام برسد. مراحلی که در ادامه خواهد آمد شاید به ظاهر تنها به عنوان یک منبع و به صورت تئوری باشند اما باید قبول کرد که در عمل نیز دقیقا همین مراحل انجام می شوند. این مراحل مختلف در عملیات ساخت کشتی از همان دریافت سفارش اولیه کشتی تا باقی مراحل شامل به آب اندازی،آزمایش و تحویل،به شرح زیر طی می شوند :- دریافت سفارش و تعیین نوع شناور مورد درخواست مشتری؛


- تعیین ماموریت،چگونگی و منطقه بهره برداری شناور؛


- تهیه مشخصات اولیه؛


- تهیه طرح اولیه؛


- طراحی بدنه و تهیه نقشه جانمایی عمومی؛


- تهیه طرح نهایی تا حد امکان؛


- تعیین نوع تجهیزات و ماشین آلات؛

- تایید نقشه ها در موسسات رده بندی؛


- بررسی،ارزیابی و تطبیق تجهیزات و ماشین آلات شناور مورد نظر؛


- سفارش مواد خام؛تجهیزات و ماشین آلات؛


- دریافت مواد خام مانند ورقه ها و نبشیها و ... ؛


- آماده سازی ورقه ها و نبشیها با پرس کردن ورقه ها و مسطح سازی کامل،شن پاشی و پاک سازی رسوبات و ورقه ها و رنگ آمیزی اولیه برای محافظت در مقابل زنگ زدن؛


- انبار ورقه ها ونبشیها و سایر اقلام برای استفاده به موقع؛


- برش کاری ورقه ها بر مبنای نقشه های طراحی؛


- جوش کاری و ساخت صفحات مسطح؛


- جوش کاری و ساخت قسمت هایی از بدنه و اجزای کشتی به صورت بلوک های مجزا؛


- مونتاژ بلوک ها و ساخت اجزایی از بدنه؛


- مونتاژ اجزای بدنه و ساخت اجزای بزرگتر؛


- پاک سازی قسمت های ساخته شده کشتی به وسیله شن پاشی و رنگ آمیزی قسمت های داخلی قبل از نصب تجهیزات؛


- مونتاژ کلیه بخش های ساخته شده و تکمیل بدنه؛


- شروع عملیات نصب ماشین آلات و تجهیزاتی که برای به آب اندازی شناور باید روی آن نصب شوند؛


- پاک سازی بدنه کشتی از خارج و رنگ آمیزی نهایی قبل از به آب اندازی؛


- به آب اندازی کشتی؛


- ادامه و تکمیل عملیات نصب تجهیزات و ماشین آلات در کنار اسکله؛


- راه اندازی و شروع آزمایش تک به تک دستگاه ها و ماشین آلات و سیستم ها در کنار اسکله و رفع اشکالات؛


- اعزام شناور به دریا و آزمایش کلیه دستگاه ها در دریا؛


- رفع اشکالات مشاهده شده در آزمایشات و تحویل کشتی که با تشریفاتی رسمی و تبادل اسناد و مدارک پایان می پذیرد؛در ساخت کشتی های بزرگ،به منظور تسریع در تکمیل،کشتی از ابتدای طراحی به چند قسمت تقسیم میشود که هر قسمت را می توان در کارخانه های مختلف ساخت و تجهیزات داخلی آنها را نیز نصب کرد و سپس با انتقال آنها به یک حوض خشک و با حداقل عملیات،آنها را به یکدیگر متصل کرد و کشتی را برای انجام آزمایشات آماده ساخت.