#ارسالی_از_اعضای_کانالکشتی کاشان  در حال آماده شدن برای درنوردیدن آبهای نیلگون خلیج فارس . ( مونس تنهایی در دریا ،  کتاب و گلدان )


ج .آ ، افسر الکترونیک کشتی کاشان nextpayfilesell