نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 

19th Marine Industries Conference


نوزدهمین همایش صنایع دریایی 

به همراه نمایشگاه بین المللی


ایران، جزیره کیش، آذر ماه 1396


    مهلت ارسال مقاله : شهریور ماه

  • پایان زمان داوری : آبان ماه
  • زمان ثبت نام : 30 آبان ماه
  • تاریخ برگزاری : 20 تا 22 آذرماه 1396