این کشتی برای اطفاء حریق در محیط دریا شامل آتش سوزی کشتی ها و سکو ها بکار می رود. این شناور دارای پمپ های متعدد و بسیار قوی می باشد به گونه ای که می تواند آب دریا را مکش کرده و تا ارتفاع زیادی پرتاب کند. این کشتی جز شناور های خدمات بندری می باشد.