گفته می‌شود از دیمیتریوس برای قاچاق سیگار بین ترکیه و ایتالیا استفاده می‌شده‌است و پس از کشف و ضبط کشتی توسط مامورین حکومتی، این کشتی به حال خود رها می‌شود.کشتی های به گل نشسته
nextpayfilesell