این کشتی جنگی سوئدی که متعلق به حدود ۵۰۰ سال پیش است، یکی از بزرگترین کشتی‌های زمان خود محسوب می‌شده‌است. مارس، در سال ۱۵۶۴ و طی یک جنگ خونین، ویران شده‌است. با این حال همچنان زیبایی خاصی دارد.
کشتی های به گل نشستهnextpayfilesell