این گزارش دارای موارد زیر می باشد.

 

عنوان آزمایش: کمانش     تعداد صفحه : 7

عنوان آزمایش: آزمایش تیر‌های خمیده     تعداد صفحه : 10

عنوان آزمایش: پیچش الاستیک     تعداد صفحه : 6

عنوان آزمایش: تیر طره ای     تعداد صفحه : 10

عنوان آزمایش: تعیین سختی خمشی تیر     تعداد صفحه : 13

عنوان آزمایش: خمش پلاستیک     تعداد صفحه : 15 

عنوان آزمایش: کمانش     تعداد صفحه : 12

عنوان آزمایش: پیچش الاستیک     تعداد صفحه : 12

عنوان آزمایش: تیر طره ای     تعداد صفحه : 16

عنوان آزمایش: تیر ساده     تعداد صفحه : 11

عنوان آزمایش: تیر خمیده     تعداد صفحه : 8

 

به صورت کامل و به صورت آماده برای تحویل

از جمله موارد مهم در رابطه با مقاله بودن زیرنویس عکس ها و شماره

فایل دریافتی شما قابل ویرایش می باشد.

3000 تومانعینک دیزل
خرید پستی