برای عبور دادن کشتی های بزرگ ( کشتی تفریحی در شکل زیر ) در اکثر مواقع از یدک کش ها ( در تصویر زیر می بیند ) با اینکه اندازه کوچکی دارند اما دارای قدرت زیادی می باشند، استفاده می کنند. کشتی تفریحی زیر با استفاده از یدک کش طول این کانال را طی می کند.nextpayfilesell