ساحل بنفش Pfeiffer ،کالیفرنیا

شن های بنفش این ساحل زمانی که منگنز موجود در تپه های اطراف این ساحل شسته شدن و به دریا ریختن به این رنگ درآمده است.nextpayfilesell