ساحل شن صورتی، باهاما

شن صورتی زیبای باهاما توسط فرسایش مرجان‌ هایی که با آب دریا به ساحل آمده و توسط امواج خرد شده‌ اند به وجود آمده است.nextpayfilesell