ساحل قرمز ،Rabida، گالپاگوس

شن و ماسه این ساحل قرمز به علت اکسیداسیون مواد مذاب سرشار از آهن و یا همچنین به دلیل شستن رنگ دانه های مرجانی توسط آب به این رنگ در آمده است.nextpayfilesell