قایق پرنده1 دارای شکلی شبیه به هواپیما می باشد با این تفاوت که فقط می تواند در فاصله کمی از سطح آب پرواز کند. این ارتفاع به حدود دو متر می رسد. قایق پرنده را " قایق اثر سطحی WIG " نیز می گویند چرا که اثر مجاورت بال های هواپیما با سطح آب باعث افزایش لیفت بال ها می شود و در این شناور سعی می شود از این مزیت استفاده شود. قایق پرنده می تواند به سرعت هایی نزدیک به سرعت هواپیما برسد. حرکت آن در نزدیکی سطح آب نیز می تواند مزایای رادار گریزی را به دنبال داشته باشد.

تصویر زیر نشان دهنده یک قایق پرنده می باشد که در وزارت دفاع ایران طراحی شده است.


1- wing in ground effect