سوال در مورد سرعت جریان بین دو صفحه می باشد که توسط برنامه متلب کدنویسی شده است.

از سه روش زیر جواب بدست آمده :

FTCS

دوفورت فرانکل    dufort frankel

لاسونن            lasonen

قیمت : 5000 هزارتومان