این کشتی ها مطابق شکل دارای بدنه ای هستند که می تواند لایه های نازک را خرد کرده و از کنار بدنه عبور دهد. کشتی های یخ شکن1، برای مناطق سردسیری که سطح دریا یا رودخانه در آنها اغلب یخ زده است، استفاده می شود. شکل سینه این کشتی ها با توجه به ضخامت یخ که باید شکسته شود، متفاوت است. کشتی های یخ شکن دارای تجهیزات گرمایشی ویژه ای نیز هستند.1 - Ice Breaker